Trondheim Brukskunstforenings vedtekter

 

Trondheim Brukskunstforening

Galleri og verkstedutsalg

Vår Frues strete 5

7013 Trondheim

 

Last ned vedtektene her

 

Vedtatt på generalforsamling 02.05.79

§3 revidert på ekstraordinær generalforsamling 1980

§2 revidert på ekstraordinær generalforsamling 1987

§2, § 4 og § 5 revidert på generalforsamling 1993

§3 revidert på generalforsamling 1994

Tilføyelse av § 10 på generalforsamling 24.03.99

§10 revidert på generalforsamling 29.03.05

§1,5,9 og10 revidert på ordinær generalforsamling 10.03.10

§3g,11 er lagt til på årsmøte 07.03.2011

§1

Foreningens navn er Trondheim Brukskunstforening.

§2

Trondheim Brukskunstforening har til formål å høyne den etiske, kunstneriske og bruksmessige kvalitet av norsk brukskunst og gjennom opplysningsvirksomhet å vekke forståelse for dette arbeidets kulturelle og sosiale betydning. Av hensyn til frodigheten i foreningen, oppfordres medlemmene til å vise mest mulig egenart.

§3

Foreningens medlemmer må ha bosted i Nord- eller Sør-Trøndelag.

A.

For å bli medlem må fem arbeider innenfor samme teknikkgruppe leveres til juryering. Av disse må minst tre arbeider godkjennes av jury for å bli opptatt som medlem.

B.

Aktivt medlemskap gir rett til å delta på foreningens møter, generalforsamling og utstillinger. I tillegg gis rett til å levere arbeider for salg i foreningens galleri. Aktivt medlemskap må fornyes ved å bli antatt med minst ett arbeid på en av foreningens juryerte utstilling i løpet av tre år.

C.

Passivt medlemskap gir rett til å delta på foreningens møter, generalforsamling og juryerte utstillinger. Ved overgang til aktivt medlemskap må minst ett arbeid antas på juryert utstilling.

D.

Ved skifte av teknikkgruppe må fem nye arbeider leveres til juryering og minst tre godkjenner av jury. Dette gjelder for både aktive og passive medlemmer.

E.

Årskontingenten for aktive medlemmer og passive medlemmer fastsettes av generalforsamlingen. Medlemmene plikter å betale den fastsatte kontingenten omgående. Er den ikke betalt innen et år opphører medlemskapet.

F.

Nye medlemmer innjuryeres en gang pr. år.

 

G.

Inn-juryering av grupper+

Alle enkelt-medlemmer som står bak et aktivt firmanavn/kunstnernavn må juryeres inn i foreningen som selvstendige medlemmer,  og medlemskapet må fornyes som for enkeltmedlemmer. Gruppen betaler aktivt medlemskap. I tillegg betaler den enkelte passivt medlemskap.

§4

Foreningens organer er:

1.    Generalforsamlingen

2.    Styre

3.    Galleriledelsen

§5

Generalforsamlingen innkalles av styret en gang årlig, senest fire uker før møtet blir holdt. Ethvert forslag som ønskes behandlet av generalforsamlingen skal være styret i hende senest tre uker før den fastsatte datoen. Generalforsamlingen ledes av styrets leder som har anledning til å oppnevne møteleder. Lovmessige fremsatte forslag kan under generalforsamlingen revideres innenfor rammen av det opprinnelige forslaget. Hvis det hersker tvil på dette punkt, kan dirigenten treffe avgjørelsen.

 

For generalforsamlingen fremmes styrets årsberetning og regnskap til godkjennelse. Regnskapet revideres av revisor.

 

Stemmerett har alle medlemmer med betalt kontingent.

 

Valg av styre foregår skriftlig.

 

Jury foreslås av generalforsamlingen.

§6

Ekstraordinær generalforsamling innkalles på samme måte som den ordinære, enten styret bestemmer det eller når det forlanges av minst 1/3 av medlemmene. Samtidig med krav om ekstraordinær generalforsamling fremmes, skal det opplyses skriftlig om hvilke saker som ønskes behandlet.

 

Varsel om ekstraordinær generalforsamling skal sendes ut innen 14 dager etter at lovlig krav er fremsatt.

§7

STYRET

Styret leder foreningens alminnelige virke og treffer bestemmelser i alle spørsmål som ikke uttrykkelig er under en annen myndighet. Styret består av fem medlemmer og en varamann. Medlemmer kan frasi seg gjenvalg for like lang tid som de har fungert.

§8

Forslag til forandring av disse lover må være fremmet senest fire uker før avholdelse av generalforsamling. De må vedtas med 2/3 flertall av de møtte. 

§9

Forslag om oppløsning av foreningen må gå til uravstemning og vedtas av minst ¾ av avgitte stemmer. Ved oppløsning tilfaller lokalforeningens midler Nasjonalt senter for kunst og håndverk BIRKA.

 

§10

Vakter i Galleriet.

Alle aktive medlemmer har ansvar for ca en vakt pr. periode. Periodens varighet er avhengig av hvor mange aktive medlemmer det til enhver tid er. Vaktene i Galleriet er dugnadsbaserte og fordeles på de aktive medlemmene.

Vaktlister settes opp for tre måneder av gangen, kopieres og sendes ut til alle aktive medlemmer.

Hvis et medlem ikke tar ansvar for vakta si, blir medlemmets varer fjernet fra Galleriet inntil forpliktelsene er gjenopptatt.

 

§11

Signaturrett.

Styrets leder har signaturrett sammen med ett styremedlem

 

 

 

 

TRONDHEIM BRUKSKUNSTFORENING